[شهر: اردبیل]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: فولادشهر]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 270,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: خوزستان]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: ابهر]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: قم]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 370,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 150,000 تومان