[شهر: ملایر]
قیمت: 6,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,000,000 تومان

[شهر: پاکدشت]
قیمت: 9,500,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 2,400,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 15,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,500,000 تومان

[شهر: ری]
قیمت: 11,000,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 91,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 6,150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 12,000,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,250,000 تومان

[شهر: زنجان]
قیمت: 4,500,000 تومان