[شهر: گلستان]
قیمت: 1,200,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000,000 تومان

[شهر: کنگاور]
قیمت: 120,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 39,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 30,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 25,000,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 25,000,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 17,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 16,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 15,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 15,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 15,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 14,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 13,000,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 12,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 12,490,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 12,290,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 12,190,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 12,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 11,000,000 تومان