[شهر: خراسانشمالی]
قیمت: توافقی

[شهر: کمالشهر]
قیمت: 160,000 تومان

[شهر: اراک]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: خوی]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 275,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 320,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 120,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 270,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000 تومان