[شهر: تهران]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: نکا]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 25,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 140,000 تومان

[شهر: قم]
قیمت: 20,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: لاهیجان]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: مریوان]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: اراک]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: هشتگرد]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,300,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 380,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: ساری]
قیمت: 140,000 تومان