[شهر: مشهد]
قیمت: 1,430,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: اراک]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: رباطکریم]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: خراسانشمالی]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: قرچک]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 90,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: شهرکرد]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 75,000 تومان

[شهر: کرمانشاه]
قیمت: 280,000 تومان