[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: توافقی

[شهر: اصفهان]
قیمت: 240,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: کهگیلویهوبویراحمد]
قیمت: 1,300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: چهارمحالوبختیاری]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: مشهد]
قیمت: 110,000 تومان

[شهر: ورامین]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: نجفآباد]
قیمت: توافقی