[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: پردیس]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 270,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: ورامین]
قیمت: 140,000 تومان

[شهر: کرمان]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 30,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 98,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: آذربایجانشرقی]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: خرمشهر]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 160,000 تومان