[شهر: ساری]
قیمت: 130,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 95,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 25,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: توافقی

[شهر: رشت]
قیمت: 230,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 320,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 75,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 12,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 80,000 تومان