[شهر: البرز]
قیمت: توافقی

[شهر: سمنان]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: سبزوار]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: بروجرد]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 270,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 2,700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 120,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 35,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 400,000 تومان