[شهر: البرز]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,790,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 60,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000,000 تومان

[شهر: ورامین]
قیمت: 60,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 460,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 33,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: قم]
قیمت: 430,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 350,000 تومان