[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: نسیمشهر]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 98,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: توافقی

[شهر: رشت]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 95,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: توافقی

[شهر: مرکزی]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: اردبیل]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 120,000 تومان

[شهر: هرمزگان]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: رشت]
قیمت: 320,000 تومان