[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: بوشهر]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 48,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 30,000 تومان

[شهر: اندیشه]
قیمت: 230,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: زنجان]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: بوشهر]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 140,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: توافقی