[شهر: خوزستان]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 14,000,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 260,000 تومان

[شهر: نکا]
قیمت: 185,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: بجنورد]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: اردبیل]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: توافقی

[شهر: کرج]
قیمت: 750,000 تومان