[شهر: خراسانشمالی]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 355,000 تومان

[شهر: شهرکرد]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 230,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: اصفهان]
قیمت: 120,000 تومان

[شهر: قروه]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 135,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 80,000 تومان