[شهر: تهران]
قیمت: 160,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: قائمشهر]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: سمنان]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: سیستانوبلوچستان]
قیمت: توافقی

[شهر: زاهدان]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: سیستانوبلوچستان]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: گرگان]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: توافقی

[شهر: تبریز]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: توافقی

[شهر: تبریز]
قیمت: 150,000 تومان