[شهر: مشهد]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: قم]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: نجفآباد]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 170,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 12,500,000 تومان

[شهر: سمنان]
قیمت: 200,000 تومان