[شهر: تهران]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: شوشتر]
قیمت: توافقی

[شهر: الوند]
قیمت: 130,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,800,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: برازجان]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: اندیشه]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: همدان]
قیمت: 290,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: زنجان]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: لرستان]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 210,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: تبریز]
قیمت: 350,000 تومان