[شهر: قزوین]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: ورامین]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 470,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 195,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 190,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 120,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: آذربایجانشرقی]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: جهرم]
قیمت: 500,000 تومان