[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: خوزستان]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: اردبیل]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: ساری]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 160,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,080,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: هرمزگان]
قیمت: 370,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: قرچک]
قیمت: 365,000 تومان