[شهر: کرج]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: توافقی

[شهر: البرز]
قیمت: 110,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 15,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 260,000 تومان

[شهر: محمدشهر]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 17,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 130,000 تومان

[شهر: بابل]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: کنگاور]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 100,000 تومان