[شهر: تهران]
قیمت: 1,400,000 تومان

[شهر: قم]
قیمت: 290,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: یزد]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: ساری]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: گرگان]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: کرمانشاه]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: دولتآباد]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 950,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 160,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 150,000 تومان