[شهر: شهریار]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 75,000 تومان

[شهر: کردستان]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: اردبیل]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 60,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,350,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 2,400,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: اردبیل]
قیمت: 160,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 5,200,000 تومان

[شهر: دولتآباد]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 920,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 120,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: توافقی

[شهر: اصفهان]
قیمت: 700,000 تومان