[شهر: تهران]
قیمت: 390,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 130,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: البرز]
قیمت: 190,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 290,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: ساوه]
قیمت: 320,000 تومان

[شهر: ری]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: ساری]
قیمت: توافقی

[شهر: قزوین]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: کرج]
قیمت: 30,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 1,150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان