[شهر: تهران]
قیمت: 320,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 75,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: ری]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: گیلان]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 690,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 80,000 تومان