[شهر: خوزستان]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 315,000 تومان

[شهر: محمدیه]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 60,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 190,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: اندیشه]
قیمت: 129,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: توافقی

[شهر: نظرآباد]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: گلستان]
قیمت: 190,000 تومان

[شهر: اندیشه]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 65,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 100,000 تومان