[شهر: قزوین]
قیمت: 110,000 تومان

[شهر: یزد]
قیمت: 1,250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: کرمان]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: خوزستان]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: مارلیک]
قیمت: 90,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: ساری]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: آققلا]
قیمت: 1,700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 130,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 280,000 تومان