[شهر: خوزستان]
قیمت: توافقی

[شهر: استهبان]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: بندرعباس]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 75,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 460,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 120,000 تومان

[شهر: قم]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: ملایر]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: قم]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 40,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: اراک]
قیمت: 70,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 330,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 120,000 تومان

[شهر: کرمان]
قیمت: 500,000 تومان