[شهر: بندرعباس]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: اراک]
قیمت: 130,000 تومان

[شهر: زنجان]
قیمت: 15,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 90,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 930,000 تومان

[شهر: محمدشهر]
قیمت: 470,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: مشهد]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: فردیس]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 230,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 120,000 تومان