[شهر: البرز]
قیمت: توافقی

[شهر: بندرانزلی]
قیمت: 430,000 تومان

[شهر: خمین]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: اردبیل]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 270,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: توافقی

[شهر: کرج]
قیمت: 90,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: ساری]
قیمت: 40,000 تومان

[شهر: هشتگرد]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: بوئینزهرا]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: پردیس]
قیمت: 850,000 تومان

[شهر: سنندج]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 210,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: قم]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: توافقی