[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: سورک]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: فردیس]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: توافقی

[شهر: محمدشهر]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 90,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 40,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: خوئ]
قیمت: 1,600,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: اردبیل]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: گیلان]
قیمت: 80,000 تومان