[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: کرج]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: کرج]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: گلپایگان]
قیمت: توافقی

[شهر: خراسانشمالی]
قیمت: 4,000,000 تومان

[شهر: ری]
قیمت: 130,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 80,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 12,490,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 230,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان