[شهر: تهران]
قیمت: 1,900,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 90,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 50,000,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 40,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 38,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 36,000,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 30,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 30,000,000 تومان

[شهر: لرستان]
قیمت: 25,000,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 25,000,000 تومان

[شهر: رودهن]
قیمت: 25,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 22,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 20,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 20,000,000 تومان