[شهر: تهران]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: نیشابور]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 1,150,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 285,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,700,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 285,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 130,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: پردیسان]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,300,000 تومان

[شهر: بوشهر]
قیمت: 950,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,200,000 تومان