[شهر: اصفهان]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: ورامین]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,600,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: کرمان]
قیمت: 950,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: مریوان]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: بومهن]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: سمنان]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: کرمانشاه]
قیمت: 2,100,000 تومان