[شهر: همدان]
قیمت: 12,000,000 تومان

[شهر: ری]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 7,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,900,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: پرند]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: آذربایجانغربی]
قیمت: توافقی

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,600,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 8,500,000 تومان

[شهر: نقده]
قیمت: 2,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: بوئینزهرا]
قیمت: 7,500,000 تومان