[شهر: اصفهان]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: بوئینزهرا]
قیمت: 7,500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,790,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,320,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: اسلامشهر]
قیمت: 2,600,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 10,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,550,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 1,000,000 تومان