[شهر: تهران]
قیمت: 1,450,000 تومان

[شهر: نجفآباد]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 850,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: پاکدشت]
قیمت: 5,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: خراسانشمالی]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,550,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,000,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان