[شهر: شیراز]
قیمت: 8,900,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 950,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,250,000 تومان

[شهر: بجنورد]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: گرگان]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 6,000,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 380,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 850,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 399,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 1,750,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان