[شهر: پاکدشت]
قیمت: 950,000 تومان

[شهر: بابل]
قیمت: 2,200,000 تومان

[شهر: خوزستان]
قیمت: 2,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 950,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 180,000 تومان

[شهر: بندرانزلی]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 6,000,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 1,150,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 2,400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: فردیس]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 950,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: خراسانجنوبی]
قیمت: 3,000,000 تومان