[شهر: پاکدشت]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 170,000 تومان

[شهر: ساری]
قیمت: 850,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,840,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 380,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 850,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: شهریار]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,400,000 تومان