[شهر: الوند]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: گرگان]
قیمت: 480,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 680,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 590,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 5,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,300,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 7,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,320,000 تومان

[شهر: کبودراهنگ]
قیمت: 1,000,000 تومان