[شهر: تهران]
قیمت: 12,000,000 تومان

[شهر: بابل]
قیمت: 1,400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,400,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 1,350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,150,000 تومان

[شهر: ارومیه]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 2,900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,500,000 تومان

[شهر: بندرعباس]
قیمت: 650,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 160,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 220,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,300,000 تومان

[شهر: مرکزی]
قیمت: 250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,950,000 تومان

[شهر: رشت]
قیمت: 1,500,000 تومان