[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: گیلان]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,050,000 تومان

[شهر: قدس]
قیمت: 1,400,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 320,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,980,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 1,900,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,850,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 1,950,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,830,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 4,000,000 تومان

[شهر: مشهد]
قیمت: 2,000,000 تومان