[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,950,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,250,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 8,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: یزد]
قیمت: 14,000,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 3,700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: سمنان]
قیمت: 260,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 600,000 تومان

[شهر: گیلان]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 170,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان