[شهر: تهران]
قیمت: 500,000 تومان

[شهر: البرز]
قیمت: 3,500,000 تومان

[شهر: آذربایجانشرقی]
قیمت: 2,200,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 290,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 1,300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 200,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 350,000 تومان

[شهر: ملارد]
قیمت: 10,000,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 18,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,200,000 تومان