[شهر: مشهد]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 3,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,100,000 تومان

[شهر: اهواز]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: سمنان]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: ارومیه]
قیمت: 1,300,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,300,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 3,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,700,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 5,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 700,000 تومان