[شهر: مشهد]
قیمت: 1,250,000 تومان

[شهر: قزوین]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 40,000 تومان

[شهر: پاکدشت]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 750,000 تومان

[شهر: هرمزگان]
قیمت: 4,700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 1,250,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,650,000 تومان

[شهر: کرمانشاه]
قیمت: 450,000 تومان

[شهر: کرج]
قیمت: 1,800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 3,000,000 تومان