[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: شهرجدیدهشتگرد]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 1,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,300,000 تومان

[شهر: تبریز]
قیمت: 900,000 تومان

[شهر: اصفهان]
قیمت: 100,000 تومان

[شهر: ساری]
قیمت: 2,000,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 5,000,000 تومان

[شهر: پاکدشت]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: مازندران]
قیمت: 2,200,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 4,500,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 650,000 تومان