[شهر: مشهد]
قیمت: 8,000,000 تومان

[شهر: خراسانرضوی]
قیمت: 700,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 2,500,000 تومان

[شهر: لرستان]
قیمت: 800,000 تومان

[شهر: همدان]
قیمت: 300,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,850,000 تومان

[شهر: شیراز]
قیمت: 150,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,200,000 تومان

[شهر: آمل]
قیمت: 550,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 280,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,400,000 تومان

[شهر: تهران]
قیمت: 1,000,000 تومان

[شهر: یزد]
قیمت: 700,000 تومان